Reklamační řád platný od 1.6.2015

  1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád stanovuje (upravuje) pravidla a postupy na služby, produkty, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Služby a dodané zboží se řídí a) v případě dodávky soukromým ne podnikatelským osobám (občanu - spotřebiteli) souladu s * obchodními podmínkami internetového prodeje (obchodu http://www.moto-zahrada.cz/), * všeobecnými obchodními podmínkami (mimo prodeje prostřednictvím internetového obchodu), * občanským zákoníkem b) v případě dodávky podnikatelským subjektům v souladu s * obchodní smlouvou, * obchodními podmínkami internetového prodeje (obchodu http://www.moto-zahrada.cz/), * všeobecnými obchodními podmínkami (mimo prodeje prostřednictvím internetového obchodu), * občanským zákoníkem
  2. Popis dodávky Každá dodávka zboží je dodána zákazníkovi v souladu s obchodními podmínkami společnosti nebo obchodní smlouvou. Je předána dokladem předání (dodacím listem). Podmínky záruky jsou specifikovány obchodní smlouvou nebo obchodními podmínkami. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník provedením objednávky a podpisem dodacího listu. Dodací list slouží i jako záruční list pokud záruční list není součástí dodaného zboží. Pokud si zboží nebo službu neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží nebo služby okamžik, kdy zboží nebo přebírá dopravce nebo pověřená osoba (řidič).
  3. Záruka za dodané zboží Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, montáží, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandardních jevů. N.O.P.O.Z.M. má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží. Zákonná práva z vad popisují všeobecné obchodní podmínky.
  4. Způsob podání reklamace Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Proces zahájení reklamace je zahájen pouze v případě, že zadavatel reklamace předá podnětnou reklamaci a) písemně b) elektronicky formou e-mailové zprávy na adrese: - výroba: reditel@nopozm.cz - zemědělská mechanizace: zmslatinany@iol.cz c) osobně v kanceláři firmy v době pracovní doby Na reklamaci je sepsán protokol reklamaci, který musí obsahovat datum dodání, název výrobku, reklamované množství, popis závady.
  5. Popis vypořádání reklamace Pracovník N.O.P.O.Z.M po ohlášení reklamace stanoví stav reklamace, určí zda jde o oprávněnou či neoprávněnou reklamaci. V případě oprávněné reklamace se dohodne se zákazníkem na časovém harmonogramu při odstraňování závady. Pokud nelze telefonicky určit závadu,vyžádá si výrobek k posouzení, určí o jakou závadu se jedná, příp. ji ihned odstraní. Nejde-li odstranit ihned, zajistí firma dle rozsahu poškození opravu po dohodě v co nejkratším termínu. Náklady s posouzením reklamace hradí zákazník v případě neoprávněné reklamace. Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě a manipulaci.
  6. Povinnost prodávajícího o výsledku reklamace vyrozumí reklamujícího (dle obchodních podmínek - řádu, obchodní smlouvy). Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů. Dnem uplatnění reklamace se rozumí datum obdržení reklamovaného zboží.
  7. Závěrečná ustanovení Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.7.2015


Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Ve Slatiňanech 1.6.2015

Ing. Josef Novák
ředitel

@ © 2021, N.O.P.O.Z.M s.r.o.